MONEYTAP được điều hành bởi MyCash FinTech Pte. Ltd, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam và có văn phòng đăng ký tại 150 BEACH ROAD, #35-28, GATEWAY WEST, SINGAPORE (189720).

MoneyTap (“MONEYTAP”) is a property of and operated by MyCash FinTech Pte. Ltd, a company incorporated under the Singapore Companies Act , and having its registered office at 150 BEACH ROAD, #35-28, GATEWAY WEST, SINGAPORE (189720).

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phiên bản nào của Ứng dụng MONEYTAP (“Ứng dụng”) trên bất kỳ thiết bị tương thích nào, có nghĩa là Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện và bất kỳ luật hiện hành nào khác, cho dù Bạn có phải là một thành viên đã đăng ký Ứng dụng này hay không.

By accessing or using any version of the MONEYTAP application (”App”) on any compatible device, you signify that you have read, understood and agree to be bound by these Terms and Conditions (“T&C;”) and any other applicable law, whether or not you are a registered member of the App.

Trong văn bản này, “Người dùng” có thể là bất kỳ ai sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng MONEYTAP trên bất kỳ “Thiết bị” bao gồm máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, bảng điều khiển hoặc các thiết bị khác. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng MONEYTAP sẽ được coi là sự chấp nhận của Bạn đối với các Điều khoản và Điều kiện của Ứng dụng (được cập nhật theo thời gian). Nếu Bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng không truy cập và sử dụng Ứng dụng.

As used herein, “Users” shall mean anyone who uses or accesses the App on any computer, mobile phone, tablet, console or other device (collectively, “Device“). Your continued use of the App shall be constituted as your acceptance to the T&C;, as revised from time to time. If you do not agree with these T&C;, please do not access and use the App.

Đối với mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này, “Chúng tôi”, có nghĩa là MoneyTap và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tham gia cùng MONEYTAP (“Đối tác của MONEYTAP”) để hiển thị một số dịch vụ nhất định trên Ứng dụng và “Bạn” có nghĩa là Người dùng, đáp ứng các tiêu chí điều kiện được nêu dưới đây.

For the purposes of these T&C;, “we”, “our” and “us” shall mean MONEYTAP, and/or third-party service providers engaged by MONEYTAP to render certain services on the App and “you” and “your” shall mean a User who meets the eligibility criteria set out below.

1. Điều khoản và Điều kiện có thể thay đổi 1.1 Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc Bạn truy cập và sử dụng Ứng dụng theo bất kỳ sự thay đổi nào sẽ cấu thành sự đồng ý của Bạn đối với việc tuân theo và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này khi được cập nhật hoặc sửa đổi. Vì lý do này, Chúng tôi khuyến khích Bạn xem xét các Điều khoản và Điều kiện này mỗi khi Bạn truy cập và sử dụng Ứng dụng.

1. Terms and conditions subject to change 1.1 We reserve the right to update or modify these T&C; at any time without prior notice. Your access and use of the App following any such change constitutes your agreement to follow and be bound by these T&C;, as updated or modified. For this reason, we encourage you to review these T&C; each time you access and use the App.

2. Đủ điều kiện
2.1 Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn có đủ năng lực và đủ điều kiện để tham gia vào một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn sẽ không truy cập và sử dụng Ứng dụng nếu Bạn không đủ khả năng ký hợp đồng theo luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành.

2.2 Nếu Bạn đại diện cho một công ty, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân, Bạn sẽ chỉ có thể đủ điều kiện truy cập Ứng dụng và tận dụng các tính năng và tiện ích khi Bạn được ủy quyền hợp pháp bằng hành động cần thiết của công ty, được quy định theo luật định và/hoặc theo điều lệ của công ty đó và hơn thế nữa, nếu Bạn đã đáp ứng các điều kiện bổ sung do MONEYTAP yêu cầu liên quan đến điều đó.

2. Eligibility
2.1 You represent and warrant that you are competent and eligible to enter into a legally binding agreement and be bound by these T&C.; You shall not access and use the App if you are not competent to contract under the applicable laws, rules and regulations.

2.2 If you represent a company, partnership firm or sole proprietorship, you shall be eligible to access the App and avail of the features and facilities on its behalf only if you have been duly authorized by way of necessary corporate action, as may be prescribed statutorily and/or under the charter documents of such entity and further, if you have fulfilled such additional eligibility requirements as MONEYTAP may require in connection therewith.

3. Chính sách sở hữu trí tuệ
3.1 Tất cả nội dung trên Ứng dụng, bao gồm và không giới hạn, tất cả các tiêu đề trang, hình ảnh, hình minh họa, đồ họa, clip âm thanh, video clip hoặc văn bản, báo cáo được tạo, nhãn hiệu, tên thương mại (“nội dung Ứng dụng”) cấu thành tài sản trí tuệ của Chúng tôi. Luật bản quyền hiện hành bảo vệ Ứng dụng và nội dung Ứng dụng.

3.2 Bạn có thể truy cập Ứng dụng, tận dụng các tính năng, tiện ích và chỉ sử dụng nội dung Ứng dụng cho các yêu cầu cá nhân hoặc nội bộ của Bạn. Bạn không được quyền sao chép, phân phối, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị hoặc khai thác thương mại nội dung Ứng dụng, tính năng hoặc tiện ích, trực tiếp hoặc gián tiếp mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chúng tôi. Nếu Bạn muốn yêu cầu quyền khai thác thương mại bất kỳ nội dung Ứng dụng cụ thể nào, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi.

3.3 MONEYTAP và người cấp phép (nếu có), là chủ sở hữu duy nhất của phần mềm và mã nguồn cơ bản được liên kết với Ứng dụng và tất cả các nhãn hiệu, bản quyền và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác trong Ứng dụng.

3. Intellectual Property Policy
3.1 All of the content on the App, including, without limitation, all of the page headers, images, illustrations, graphics, audio clips, video clips or text, reports generated, trademarks, tradenames (“App Content“), constitute our and our licensors’ intellectual property. Copyright laws in all applicable jurisdictions protect the App and the App Content.

3.2 You may access the App, avail of the features and facilities and utilize the App Content for your personal or internal requirements only. You are not entitled to duplicate, distribute, create derivative works of, display, or commercially exploit the App Content, features or facilities, directly or indirectly, without our prior written permission. If you would like to request permission to commercially exploit any particular App Content, you could contact us.

3.3 MONEYTAP and its licensors, if any, are the sole owners of the underlying software and source code associated with the App and all the trademarks, copyright and any other intellectual property rights of any nature in the App.

4. Tài khoản người dùng, mật khẩu và bảo mật
4.1 Bạn có lựa chọn đặt mật khẩu bảo mật trên Ứng dụng sau khi Bạn được cấp Hạn mức tín dụng. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của Bạn (“Tài khoản”) và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động xảy ra liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của Bạn. Bạn đồng ý:

(a) thông báo ngay cho Chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác; và

(b) đảm bảo thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi lần truy cập Ứng dụng. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ khoản 4 này.

4.2 Bạn thừa nhận rằng việc xóa Ứng dụng khỏi Thiết bị không cấu thành việc chấm dứt Tài khoản của Bạn và đồng ý thực hiện quy trình chi tiết tại đây để hoàn tất đăng ký. Nếu Bạn muốn xóa tên và các chi tiết khác khỏi hồ sơ của MONEYTAP, ngay lập tức khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bạn, MONEYTAP sẽ xóa tất cả thông tin đó. Bạn thừa nhận rằng việc xóa các chi tiết của Bạn khỏi MONEYTAP không cấu thành việc chấm dứt nghĩa vụ của Bạn (nếu có) đối với ngân hàng hoặc công ty tài chính của Chúng tôi, những người có thể đã cấp Hạn mức tín dụng cho Bạn trên Ứng dụng MONEYTAP.

4. User Account, Passcode & Security
4.1 You have an option to set a security passcode on the App once you are approved for a credit limit. You are responsible for maintaining the confidentiality of the passcode and your account (“Account”) and are fully responsible for all activities that occur under your passcode or Account. You agree to:

(a) immediately notify us of any unauthorized use of your passcode or Account or any other breach of security; and

(b) ensure that you exit from your Account at the end of each session. We cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this Clause 4.

4.2 You hereby acknowledge that the deletion of the App from the Device does not constitute termination of your Account and agree to undertake the process detailed herein in order to complete de-registration. If and when you are desirous of having your name and other details removed from the records of MONEYTAP, immediately upon receiving your written request to that effect MONEYTAP shall remove and/delete all such information. You hereby acknowledge that the removal of your details from MONEYTAP does not constitute termination of your obligations, if any, to our banking partner who may have approved your credit limit on MONEYTAP.

5. Sử dụng Ứng dụng - Tính năng và tiện ích
5.1 Thông qua Ứng dụng, MONEYTAP hỗ trợ Người dùng truy cập vào các chương trình tín dụng nhất định từ các đối tác tài chính và ngân hàng của mình.

5.2 MONEYTAP cấp cho Bạn quyền tải xuống và sử dụng Ứng dụng trên Thiết bị mà Bạn sở hữu hoặc kiểm soát và có các thông số kỹ thuật được quy định tại Khoản 7 của Điều khoản và Điều kiện này (quyền bị hạn chế và không thể chuyển nhượng). Với quyền này Bạn có thể sử dụng các chức năng và tính năng phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện.

5.3 Ứng dụng cung cấp các phương tiện liên kết sau cho người truy cập:

5.3.1 Đặc tính của các sản phẩm tài chính khác nhau

5.3.2 Giám sát các giao dịch tài chính cá nhân và lịch sử tín dụng

5.3.3 Quản lý tín dụng cá nhân

5.4 Việc sử dụng Ứng dụng sẽ yêu cầu Bạn cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin cá nhân và tài chính nhất định, chúng sẽ được thu thập và duy trì theo các điều khoản được quy định trong Quy định bảo mật và Quyền riêng tư.

5.5 Chúng tôi sẽ không hòa giải hoặc cố gắng tham gia và giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào giữa Bạn và bên thứ ba.

5. Use of App – Features and Facilities
5.1 Through the App, MONEYTAP assists Users to gain access to certain credit schemes from its banking and financial partners.

5.2 MONEYTAP hereby grants to you a restricted, non-transferable, license to download and use the App on a Device, having the specifications provided for in Clause 7 of these T&C;, which you own or control, to avail of the functions and features in accordance with these T&C.;

5.3 The App provides inter alia a combination of the following facilities to its visitors:

5.3.1 Qualification for various financial products;

5.3.2 Monitoring personal financial transactions and credit history; and

5.3.3 Personal credit management.

5.4 Your usage of the App will necessitate you to provide to us certain personal and financial information, which shall be collected and maintained as per the terms laid down in our Privacy Policy.

5.5 We shall not mediate or attempt to get involved in and resolve any disputes or disagreements inter se between you and third party/ies.

6. Truyền thông khách hàng
6.1 Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này ngụ ý sự đồng ý rõ ràng của Bạn đối với việc Chúng tôi, đại diện, chi nhánh của Chúng tôi hoặc bất kỳ ai thay mặt Chúng tôi, liên hệ với Bạn theo bất kỳ số điện thoại liên lạc hoặc địa chỉ vật lý hoặc điện tử nào do Bạn cung cấp khi đăng ký Tài khoản. Bạn cũng đồng ý cho Chúng tôi liên hệ với Bạn dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm tin nhắn SMS (bao gồm cả tin nhắn văn bản), tin nhắn WhatsApp / Viber / Zalo / Facebook, cuộc gọi sử dụng tin nhắn đã được ghi âm sẵn hoặc giọng nói nhân tạo, cuộc gọi và tin nhắn được gửi bằng hệ thống quay số điện thoại tự động hoặc hệ thống nhắn tin tự động và thông báo được gửi qua Ứng dụng. Tin nhắn tự động có thể được phát khi số điện thoại của Bạn được trả lời, cho dù Bạn hay người khác đang sử dụng số điện thoại đó. Trong trường hợp một đại diện gọi, người đó cũng có thể để lại tin nhắn trên máy trả lời, thư thoại hoặc gửi tin nhắn qua SMS.

6.2 Bạn xác nhận, bảo đảm và tuyên bố rằng các số điện thoại và / hoặc địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác mà Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi là của riêng Bạn chứ không phải của ai khác và đúng, chính xác, đang sử dụng và đầy đủ. Bạn tuyên bố rằng Bạn được phép nhận cuộc gọi ở mỗi số điện thoại Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi và email tại mỗi địa chỉ email Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi. Bạn đồng ý thông báo cho Chúng tôi bất cứ khi nào Bạn ngừng sử dụng (các) số điện thoại cụ thể và / hoặc địa chỉ email.

6. Customer Communications
6.1 Accepting these T&C;, implies your express consent to be contacted by us, our agents, representatives, affiliates, or anyone calling on our behalf at any contact number, or physical or electronic address provided by you while registering your Account. You further agree to us contacting you in any manner, including without limitation, SMS messages (including text messages), WhatsApp / Viber/ Zalo / Facebook messenger messages, calls using prerecorded messages or artificial voice, calls and messages delivered using auto telephone dialing system or an automatic texting system, and notifications sent via the App. Automated messages may be played when the telephone is answered, whether by you or someone else. In the event that an agent or representative calls, he or she may also leave a message on your answering machine, voice mail, or send one via SMS.

6.2 You certify, warrant and represent that the telephone numbers and/or email addresses and any other information that you have provided to us are your own and not someone else’s and are true, accurate, current and complete. You represent that you are permitted to receive calls at each of the telephone numbers you have provided to us and emails at each of the email addresses you have provided us. You agree to notify us whenever you stop using a particular telephone number(s) and/or email address(es).

7. Yêu cầu về hệ thống
7.1 Để sử dụng Ứng dụng, Bạn bắt buộc phải có Thiết bị tương thích với các thông số tối thiểu sau: Hệ điều hành Android phiên bản 4.1 (SDK cấp 16) trở lên hoặc iOS 9.0 trở lên.

7. System Requirements
7.1 In order to use the App, you are required to have a compatible Device with the following minimum specifications: Android Operating System version 4.1 (SDK level 16) or higher or iOS 9.0 or higher.

8. Nguyên tắc người dùng
8.1 Khi xem xét MONEYTAP cấp cho Bạn các quyền dưới đây, Bạn đồng ý không sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào được quy định tại bất kỳ luật hiện hành nào và/hoặc vi phạm các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện và Quy định bảo mật và Quyền riêng tư của Chúng tôi. Bạn không được sử dụng Ứng dụng theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm hỏng máy chủ hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của MONEYTAP hoặc can thiệp vào bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng của bên khác. Bạn không được phép truy cập trái phép vào chức năng và tính năng, tài khoản người dùng khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với máy chủ của MONEYTAP, bao gồm, thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Bạn sẽ không được hoặc không được cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được chủ ý cung cấp thông qua Ứng dụng.

8.2 Ứng dụng được cung cấp để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của riêng Bạn. Bạn sẽ không cho phép các bên thứ ba: (i) tạo và/hoặc phân phối các bản sao của Ứng dụng hoặc bất kỳ bản phân phối nào do Ứng dụng tạo ra; (ii) cố gắng sao chép, thay đổi, sửa đổi và/hoặc thiết kế ngược Ứng dụng; và / hoặc (iii) tạo các tác phẩm phái sinh của Ứng dụng.

8.3 Bạn chấp nhận rằng mọi hoạt động phát ra từ Thiết bị của Bạn sẽ được coi là do Bạn khởi tạo.

8.4 Bạn không được sao chép, phân phối hoặc tạo các tác phẩm phái sinh nội dung của Chúng tôi có trên Ứng dụng. Ngoài ra, Bạn không được thiết kế đảo ngược hoặc biên dịch ngược công nghệ của Chúng tôi có trên Ứng dụng, bao gồm, như Applet Java, đôi khi có thể được liên kết với Ứng dụng.

8.5 Bạn sẽ yêu cầu MONEYTAP, chặn Tài khoản và thay đổi mật khẩu ngay lập tức cho Tài khoản, nếu Thiết bị của Bạn bị mất hoặc bị đánh cắp.

8.6 Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của Bạn. Bạn đồng ý thông báo cho MONEYTAP ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. MONEYTAP sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào đối với Bạn hoặc tổ chức của Bạn do các hành động bất cẩn hoặc không thể thông báo cho MONEYTAP trong một thời gian hợp lý, về việc mất hoặc đánh cắp Thiết bị của Bạn và/hoặc bất kỳ quyền truy cập trái phép nào vào Tài khoản của Bạn, hoặc có hoặc không có sự am hiểu của Bạn.

8.7 Bạn phải chịu trách nhiệm cho các tổn thất của MONEYTAP hoặc bất kỳ bên nào khác phát sinh do việc sử dụng Tài khoản của bên thứ ba. Bạn không được sử dụng bất kỳ tài khoản nào của người khác bất cứ lúc nào mà không có sự cho phép của chủ tài khoản và MONEYTAP.

8.8 MONEYTAP sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo thông tin của Bạn được bảo mật. Tuy nhiên, MONEYTAP sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự tiết lộ hoặc rò rỉ thông tin bảo mật nào và/hoặc mất mát hoặc hư hỏng của Thiết bị do hành vi trộm cắp, sơ suất hoặc lỗi của Bạn trong việc đảm bảo an toàn thông tin.

8.9 Bạn phải đảm bảo rằng trong khi sử dụng các chức năng và tính năng của Ứng dụng, Bạn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. MONEYTAP sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ tình huống nào.

8.10 Bạn hiểu và thừa nhận rằng khi sử dụng Ứng dụng, Bạn cho phép Chúng tôi truy cập các trang web của bên thứ ba do Bạn chỉ định để lấy thông tin và đăng ký tài khoản do Bạn yêu cầu. Đối với tất cả các mục đích của văn bản này, Bạn cấp cho Chúng tôi một quyền hạn có giới hạn và từ đây ủy quyền cho Chúng tôi toàn bộ quyền thay thế và thay thế lại, cho Bạn và tên, địa điểm của Bạn, trong mọi khả năng, để truy cập các trang web của bên thứ ba, máy chủ hoặc tài liệu, truy xuất thông tin và sử dụng thông tin của Bạn, như được mô tả ở trên, với toàn bộ quyền hạn và thẩm quyền để thực hiện từng hành động và điều cần thiết phải được thực hiện liên quan đến các dịch vụ và phương tiện có sẵn trên Ứng dụng, đầy đủ cho tất cả ý định và mục đích mà Bạn có thể làm trực tiếp. BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý KHI CHÚNG TÔI TRUY CẬP VÀ LẤY THÔNG TIN TỪ CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA, CHÚNG TÔI HÀNH ĐỘNG NHƯ ĐẠI DIỆN CỦA BẠN, VÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI DIỆN CỦA BÊN THỨ BA. Bạn đồng ý rằng các bên thứ ba sẽ phản hồi theo sự ủy quyền đã nêu ở trên.

8.11 Bạn phải thông báo cho ngân hàng của mình ngay lập tức trong trường hợp thẻ tín dụng của Bạn bị mất, bị đánh cắp, không được nhận, bị nuốt tại ATM hoặc đang bị lạm dụng mà không có sự cho phép của Bạn. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn chi tiết nhận được từ ngân hàng của Bạn để biết thêm các biện pháp phòng ngừa trong trường hợp mất / trộm / sử dụng sai thẻ tín dụng của Bạn.

8. User Guidelines
8.1 In consideration of MONEYTAP granting you the rights hereunder, you hereby agree not to use the App for any purpose that is unlawful under any applicable laws and/or in violation of the terms of these T&C; and our Privacy Policy. You shall not use the App in any manner that could damage, disable, overburden, or impair our server, or any network(s) connected to any MONEYTAP server, or interfere with any other party’s use and enjoyment of the App. You shall not attempt to gain unauthorized access to any functions and features, other user accounts, computer systems or networks connected to any MONEYTAP server, in any manner, including, through hacking, password mining or any other means. You shall not obtain or attempt to obtain any materials or information through any means which is not intentionally made available through the App.

8.2 The App is made available to you for your own personal and non-commercial use alone. You shall not allow third parties to: (i) make and/or distribute copies of the App or any deliverable generated by the App; (ii) attempt to copy, reproduce, alter, modify and/or reverse engineer the App; and/or (iii) create derivative works of the App.

8.3 You accept that any and all operations emanating from your Device shall be assumed to have been initiated by you.

8.4 You shall not copy, reproduce, distribute, or create derivative works of our content that is available on the App. Also, you shall not reverse engineer or reverse compile our technology that is available on the App, including, without limitation, such Java Applet, as may be associated with the App from time to time.

8.5 You shall request MONEYTAP, to block the Account and change the passcode immediately for the Account, if your Device has been lost or stolen.

8.6 You are responsible for any and all activities that occur in your Account. You agree to notify MONEYTAP immediately of any unauthorized use of the Account or any other breach of security. MONEYTAP shall not be liable for any loss to you or your organization owing to negligent actions or a failure on your part to inform MONEYTAP, within a reasonable time, about loss or theft of your Device and/or any unauthorized access in your Account, either with or without your knowledge.

8.7 You shall be liable for losses incurred by MONEYTAP or any other party due to a third party’s use of the Account. You shall not use any other person’s account at any time, without the permission of the account holder and MONEYTAP.

8.8 MONEYTAP shall make all reasonable efforts to ensure that your information is kept confidential. However, MONEYTAP shall not be responsible for any disclosure or leakage of confidential information and/or loss or damage of the Device due to theft, negligence or failure on your part to practice safe computing.

8.9 You shall ensure that while using the functions and features, all prevailing and applicable laws, rules and regulations, shall at all times, be strictly complied with by You and MONEYTAP shall not be liable in any manner whatsoever for default of any nature, by you, regarding the same.

8.10 You understand and acknowledge that upon using the App, you authorize us to access third party sites designated by you, on your behalf, to retrieve such information requested by you, and to register for accounts requested by you. For all purposes hereof, you hereby grant us a limited powers and hereby authorize us with the full power of substitution and re-substitution, for you and in your name, place and stead, in any and all capacities, to access third party internet sites, servers or documents, retrieve information, and use your information, all as described above, with the full power and authority to do and perform each and every act and thing requisite and necessary to be done in connection with services and facilities available on the App, as fully to all intents and purposes as you might or could do in person. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT WHEN WE ACCESSES AND RETRIEVE INFORMATION FROM THIRD PARTY SITES, WE ARE ACTING AS YOUR AGENT, AND NOT THE AGENT OR ON BEHALF OF THE THIRD PARTY. You agree that such third parties shall be entitled to rely on the foregoing authorization, agency granted by you.

8.11 You must notify your bank immediately in the event your credit card is lost, stolen, not received, swallowed at an ATM, or is being misused without your permission. Please refer the detailed instructions received from your bank for additional precautions to be taken in case of loss/ theft/ misuse of your credit card.

9. Bồi thường
9.1 Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Chúng tôi và giữ cho Chúng tôi và các đại diện của Chúng tôi không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, thiệt hại, chi phí, kể cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn truy cập và sử dụng Ứng dụng vi phạm của các Điều khoản và điều kiện này và/hoặc hành vi xâm phạm của Bạn hoặc xâm phạm bởi bất kỳ người dùng nào khác trong Tài khoản của Bạn, của bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ ai.

9.2 Các điều khoản này sẽ tồn tại trong mọi trường hợp chấm dứt hoặc hủy bỏ các Điều khoản và điều kiện này hoặc việc Bạn sử dụng Ứng dụng.

9. Indemnification
9.1 You agree to protect, defend and indemnify us and hold us and our representatives harmless from and against any and all claims, damages, costs and expenses, including attorneys’ fees, arising from or related to your access and use of the App in violation of these T&C; and/or your infringement, or infringement by any other user of your Account, of any intellectual property or other right of anyone.

9.2 The terms of this provision will survive any termination or cancellation of these T&C; or your use of the App.

10. Bảo đảm
10.1 Ứng dụng và các chức năng cũng như các tính năng trong đó được cung cấp “như hiện trạng” và “như hiện có”. Chúng tôi từ chối một cách rõ ràng tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

10.2 MONEYTAP sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp Ứng dụng và các chức năng cũng như tính năng mọi lúc. Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo rằng Ứng dụng sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn, như không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn và/hoặc không có lỗi. Hơn nữa, Chúng tôi không đảm bảo về kết quả có thể thu được từ việc sử dụng các chức năng và tính năng hoặc về độ chính xác, độ tin cậy và/hoặc chất lượng đầu ra.

10.3 MONEYTAP sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất và/hoặc làm hỏng thông tin hoặc dữ liệu bí mật của Người dùng phát sinh do một sự kiện hoặc một loạt các sự kiện liên quan, nằm ngoài tầm kiểm soát của MONEYTAP, bao gồm cả sự cố với Internet hoặc một phần của internet, tấn công tin tặc, tấn công từ chối dịch vụ và/hoặc vi-rút hoặc các cuộc tấn công hoặc nhiễm phần mềm độc hại khác.

10.4 Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua Ứng dụng đều được thực hiện theo quyết định và sự chấp nhận rủi ro của riêng Bạn và Bạn tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại cho Thiết bị của mình hoặc mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy. Không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà Bạn nhận được từ Chúng tôi có thể tạo ra bất kỳ bảo đảm nào mà không được nêu rõ trong các Điều khoản và điều kiện này.

10. Warranties
10.1 The App and the functions and features therein are provided on an “as is” and on an “as available” basis. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.

10.2 MONEYTAP shall make reasonable efforts to make available the App and the functions and features at all times. However, we make no warranty that the App shall meet your requirements, be uninterrupted, timely, secure, and/or error free. Further we do not make any warranty as to the results that may be obtained from the use of the functions and features or as to the accuracy, reliability and/or quality of the output derived therefrom.

10.3 MONEYTAP shall not be liable for the loss and/or damage of the confidential information or data of the User arising as a result of an event or a series of related events, that is beyond the control of MONEYTAP, including failures of or problems with the internet or part of the internet, attempted hacker attacks, hacker attacks, denial of service attacks and/or viruses or other malicious software attacks or infections.

10.4 Any material downloaded or otherwise obtained through the App is done at your own discretion and risk and you are solely responsible for any damage to your Device or loss of data that results from the download of any such material. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from us through or from the service will create any warranty not expressly stated in these T&C.;

11. Giới hạn trách nhiệm
11.1 Trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm, thiệt hại do mất sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với quyền truy cập, sử dụng hoặc hiệu suất của các chức năng và tính năng của Ứng dụng này hoặc bị gián đoạn, chậm trễ, v.v., ngay cả khi Chúng tôi được thông báo về khả năng thiệt hại do chi phí nhận các phương tiện thay thế trên Ứng dụng, mọi sản phẩm, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ đã mua hoặc thu được hoặc tin nhắn nhận được hoặc giao dịch được nhập thông qua hoặc từ Ứng dụng, truy cập trái phép hoặc thay đổi truyền hoặc dữ liệu của Bạn hoặc hành vi của bất kỳ ai trên Ứng dụng hoặc không thể sử dụng Ứng dụng, việc cung cấp hoặc không thành công cung cấp các chức năng và tính năng, dựa trên hợp đồng, sai lầm, sơ suất, trách nhiệm pháp lý hoặc cách khác. Điều khoản này sẽ tồn tại vĩnh viễn.

11. Limitation of Liability
11.1 in no event shall we be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages or for any damages whatsoever including, without limitation, damages for loss of use, data or profits, arising out of or in any way connected with the access, use or performance of this app’s functions and features or for interruptions, delay, etc., even if we were advised of the possibility of damages resulting from the cost of getting substitute facilities on the app, any products, data, information or services purchased or obtained or messages received or transactions entered into through or from the app, unauthorized access to or alteration of your transmissions or data statements or conduct of anyone on the app, or inability to use the app, the provision of or failure to provide the functions and features, hether based on contract, tort, negligence, strict liability or otherwise. This clause shall survive in perpetuity.

12. Hiệu lực từng phần
12.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào của bản Điều khoản và Điền kiện này bị coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật hiện hành hoặc tương lai nào:

(a) điều khoản đó sẽ được thay thế bằng một điều khoản khác, không bị cấm hoặc có thể thực thi và có hiệu lực pháp lý và thương mại tương tự như điều khoản nó thay thế; và

(b) các điều khoản còn lại của Điều khoản và Điều kiện vẫn có hiệu lực và sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi hoặc bởi sự gián đoạn của nó.

12. Severability
If any provision of these T&C; is held to be illegal, invalid or unenforceable under any present or future applicable laws:

(a) such provision will be replaced with another, which is not prohibited or unenforceable and has, as far as possible, the same legal and commercial effect as that which it replaces; and

(b) the remaining provisions of the T&C; will remain in full force and effect and will not be affected by the illegal, invalid, or unenforceable provision or by its severance here from.

13. Chấm dứt
13.1 MONEYTAP có thể chấm dứt việc sử dụng Ứng dụng bất cứ lúc nào sau khi thông báo chấm dứt cho Bạn.

13.2 Sau khi chấm dứt, các quyền và giấy phép được cấp cho Bạn ở đây sẽ chấm dứt và Bạn phải ngừng tất cả việc sử dụng Ứng dụng.

13. Termination
13.1 MONEYTAP may terminate the use of the App at any time after giving notice of the termination to you.

13.2 Upon termination, the rights and license granted to you herein shall terminate and you must cease all use of the App.

14. Khước từ
14.1 Bất kỳ sự không thành công nào của MONEYTAP khi yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào của bản Điều khoản và Điều kiện này sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện đầy đủ quyền yêu cầu của MONEYTAP vào bất cứ lúc nào sau đó. Bất kỳ sự từ bỏ nào của MONEYTAP về việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào ở đây sẽ không được coi là từ bỏ vi phạm tương tự trong tương lai hoặc của bất kỳ vi phạm khác.

14. Waiver
14.1 Any failure on the part of MONEYTAP to require performance of any provision of these T&C; shall not affect its right to full performance thereof at any time thereafter, and any waiver by MONEYTAP of a breach of any provision hereof shall not constitute a waiver of a similar breach in the future or of any other breach.

15. Chuyển giao
15.1 Bạn sẽ không chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền, nghĩa vụ hoặc đặc quyền nào mà Bạn có theo các Điều khoản và Điều kiện này, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MONEYTAP. Theo các quy định trên, các Điều khoản và Điều kiện này sẽ ràng buộc với những người kế thừa và những người được chuyển nhượng được phép của MONEYTAP. Bất kỳ chuyển giao hoặc chuyển nhượng vi phạm điều khoản này sẽ được coi là vô hiệu.

15. Assignment
15.1 You shall not assign or transfer any rights, obligations, or privileges that you have under these T&C; , without the prior written consent of MONEYTAP. Subject to the foregoing, these T&C; will be binding on the successors and permitted assignees of MONEYTAP. Any assignment or transfer in violation of this clause will be deemed null and void.

16. Độc lập với các nền tảng
16.1 Ứng dụng độc lập với mọi nền tảng mà nó được cài đặt. Ứng dụng không được liên quan, liên kết, tài trợ, chứng thực hoặc theo bất kỳ cách nào được liên kết với bất kỳ nhà khai thác nền tảng nào, bao gồm, Apple, Google, Android hoặc RIM Blackberry (gọi là “Nhà vận hành”)

16.2 Việc tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng của Bạn cũng bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Nhà vận hành.

16.3 Bạn và MONEYTAP thừa nhận rằng các Điều khoản và Điều kiện này chỉ được ký kết giữa Bạn và MONEYTAP chứ không phải với Nhà vận hành và MONEYTAP chứ không phải các Nhà vận hành đó, chỉ chịu trách nhiệm về Ứng dụng và nội dung trong phạm vi được chỉ định trong các Điều khoản và Điều kiện này.

16.4 MONEYTAP hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Ứng dụng theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Bạn và MONEYTAP thừa nhận rằng Nhà vận hành không có nghĩa vụ gì trong việc cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Ứng dụng.

16.5 Bạn và MONEYTAP thừa nhận rằng MONEYTAP, mà không phải Nhà vận hành có liên quan, chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của Người dùng hoặc bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến Ứng dụng hoặc quyền sở hữu và/hoặc việc sử dụng Ứng dụng của Bạn, bao gồm: (i) mọi khiếu nại rằng Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (ii) khiếu nại phát sinh liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng hoặc pháp luật tương tự.

16.6 Bạn và MONEYTAP đồng ý rằng, trong trường hợp bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng Ứng dụng hoặc quyền sở hữu và sử dụng Ứng dụng của Bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, MONEYTAP chứ không phải Nhà vận hành có liên quan, sẽ chịu trách nhiệm cho việc điều tra, bào chữa, giải quyết bất kỳ khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ; với điều kiện vi phạm là do MONEYTAP.

16.7 Bạn phải tuân thủ mọi điều khoản thỏa thuận của bên thứ ba hiện hành khi sử dụng Ứng dụng (ví dụ: Bạn phải đảm bảo rằng việc sử dụng Ứng dụng của Bạn không vi phạm thỏa thuận Thiết bị hoặc bất kỳ thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây nào).

16.8 Bạn và MONEYTAP đồng ý rằng Nhà vận hành có liên quan và các công ty con của Nhà vận hành đó là những người thụ hưởng bên thứ ba của các Điều khoản và Điều kiện này và, khi Bạn chấp nhận các Điều khoản và điều kiện này, Nhà vận hành đó sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các điều khoản của các Điều khoản và Điều kiện này đối với Bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

16. Independence from platforms
16.1 The App is independent of any platform on which it is located. The App is not associated, affiliated, sponsored, endorsed or in any way linked to any platform operator, including, without limitation, Apple, Google, Android or RIM Blackberry (each being an “Operator”).

16.2 Your download, installation, access to or use of the App is also bound by the terms and conditions of the Operator.

16.3 You and MONEYTAP acknowledge that these T&C; are concluded only between you and MONEYTAP, and not with an Operator, and MONEYTAP, not those Operators, are solely responsible for the App and the content thereof to the extent specified in these T&C; .

16.4 MONEYTAP is solely responsible for providing any maintenance and support services with respect to the App as required under applicable law. You and MONEYTAP acknowledge that an Operator has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

16.5 You and MONEYTAP acknowledge that MONEYTAP, not the relevant Operator, is responsible for addressing any User claims or any third party claim relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to: (i) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and (ii) claims arising under consumer protection or similar legislation.

16.6 You and MONEYTAP agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, MONEYTAP and not the relevant Operator, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim; provided such infringement was caused by MONEYTAP.

16.7 You must comply with any applicable third party terms of agreement when using the App (e.g. you must ensure that your use of the App is not in violation of your Device agreement or any wireless data service agreement).

16.8 You and MONEYTAP agree that the relevant Operator, and that Operator’s subsidiaries, are third party beneficiaries of these T&C; , and that, upon your acceptance of these T&C; , that Operator will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce the terms of these T&C; against you as a third party beneficiary thereof.

17. Cập nhật
17.1 MONEYTAP có quyền cập nhật Ứng dụng, để tăng hiệu quả, tối ưu hóa giao diện người dùng và thỉnh thoảng thêm các tiện ích mới. Các gói cập nhật sẽ được gửi cho Bạn trên Thiết bị của Bạn để tải xuống và cài đặt.

17.2 Bạn đồng ý cài đặt các bản cập nhật theo thời gian và xác nhận rằng MONEYTAP sẽ chỉ có thể cung cấp hỗ trợ Tài khoản cho Ứng dụng nếu Bạn đảm bảo cài đặt tất cả các bản cập nhật khi nhận được thông báo khi sử dụng Ứng dụng.

17. Updates
17.1 MONEYTAP reserves the right to update the App, in order to, inter alia, increase efficiency, optimize user interface, and add new facilities from time to time. Update packages will be sent to you on your Device for download and installation.

17.2 You hereby agree to install the updates from time to time and acknowledge that MONEYTAP will only be able to provide Account support for the App if you ensure to install all updates upon receiving notifications thereof when using the App.

18. Hiệu lực của Điều khoản và Điều kiện
18.1 Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng khi Bạn hoàn thành quy trình xác thực và tạo tài khoản và sẽ vẫn còn hiệu lực và ràng buộc với Bạn miễn là Bạn duy trì Tài khoản.

18. Validity of T&C;
18.1 These T&C; shall apply when you complete the authentication process and create an account and shall remain valid and binding on you for so long as you maintain the Account.

19. Luật điều chỉnh và bào chữa
19.1 Những Điều khoản và Điều kiện này (và Quy định bảo mật và Quyền riêng tư) được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, Bạn đồng ý với quyền tài phán của tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn truy cập và sử dụng Ứng dụng.

Thông tin liên hệ:
Email: [email protected]

19. Governing Law and Justification
19.1 These T&C; (and by extension, the Privacy Policy) are governed and construed in accordance with Vietnam’s laws. By using the App, you hereby irrevocably consent to the exclusive jurisdiction and venue of courts in Ho Chi Minh city, Vietnam, in the event of any disputes arising out of or in relation to your access to and use of the App.

Contact Information
Email: [email protected]