Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ các điều khoản trong Thỏa thuận Người dùng tài khoản MONEYTAP, trước khi đồng ý thỏa thuận này.

Please ensure that you carefully read the terms of this MONEYTAP Account User Consent Form, before signifying your assent thereto.

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG TÀI KHOẢN MONEYTAP
MONEYTAP ACCOUNT USER CONSENT FORM

Tôi, ông/bà __________ với chứng minh thư số __________, mở một tài khoản tại Công ty TNHH MyCash FinTech Pte. Ltd (“MONEYTAP”) trên ứng dụng MONEYTAP (“Ứng dụng”) để sử dụng một số dịch vụ nhất định (“Dịch vụ”) được hiển thị trên ứng dụng.

I, Mr./Ms. __________ with National ID No. __________, have opened an account with MyCash FinTech Pte. Ltd (“MONEYTAP”) on their MONEYTAP application (“App”) to avail of certain services (“Services”) rendered via the App.

Tôi xác nhận rằng tôi sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản & Điều kiện, Quy định bảo mật và Quyền riêng tư và bất kỳ hay tất cả tài liệu nào giữa tôi và MONEYTAP có liên quan đến tài khoản của tôi trên Ứng dụng.

I acknowledge that I will be bound by the Terms & Conditions, Privacy Policy and any and all documentation entered into between MONEYTAP and me in relation to my account on the App.

Tôi xác nhận rằng để MONEYTAP có thể cung cấp các Dịch vụ, MONEYTAP và các tổ chức tài chính hay ngân hàng được chỉ định (các đối tác của MONEYTAP) phải truy cập và có được các bản sao (dạng cứng hoặc mềm) của tất cả các tài liệu, báo cáo của tôi và một số thông tin (Thông tin tín dụng) được cung cấp bởi CIC, PCB, Equachus, Trans Union, Experian hoặc CRIF High Mark và / hoặc bất kỳ tổ chức xếp hạng tín dụng nào khác (tổ chức xếp hạng tín dụng). Hơn nữa, để tận dụng các dịch vụ này, MONEYTAP hay các đối tác của MONEYTAP yêu cầu quyền truy cập để có được các bản sao thông tin tín dụng của tôi. Do đó, tôi đồng ý ủy quyền cho MONEYTAP và các đối tác của MONEYTAP có thể truy cập và nhận bản sao thông tin tín dụng của tôi từ các tổ chức xếp hạng tín dụng.

I acknowledge that in order for MONEYTAP to provide the Services, it is essential for MONEYTAP or its designated financial institutions or banks (“MONEYTAP Associates”) to access and obtain both hard and soft copies of all my documents, reports, and such other such information (“Credit Information”) maintained with the CiC, PCB, Equifax, Trans Union, Experian or CRIF High Mark and/ or any other credit rating agencies (together, “Credit Rating Agencies”). Further, in order for me to avail of these Services, MONEYTAP or the MONEYTAP Associates require(s) access to obtain copies of my Credit Information. Therefore, I do hereby specifically authorize MONEYTAP and MONEYTAP Associates to access and obtain copies of my Credit Information from the Credit Rating Agencies.

Vui lòng xem xét bất kỳ yêu cầu nào về Thông tin tín dụng từ MONEYTAP và các đối tác của MONEYTAP như một yêu cầu trên danh nghĩa của tôi và được tôi ủy quyền.

Please consider any request for Credit Information from MONEYTAP and MONEYTAP Associates as a request for and on my behalf and under my express authorization.

Ngoài ra, tôi ủy quyền cho MONEYTAP và các đối tác của MONEYTAP thực hiện mọi hành vi thay mặt tôi nếu cần thiết bao gồm thực thi / ký các đơn đăng ký, thanh toán các khoản phí đăng ký và thực hiện tất cả các hành vi khác nếu cần thiết để nhận thông tin tín dụng từ các tổ chức xếp hạng tín dụng, thay mặt tôi và theo yêu cầu của tôi.

I, further, do hereby authorize MONEYTAP and the MONEYTAP Associates to do all acts on my behalf as may be necessary including to execute/ sign application(s), make payment of applicable fees and generally do all other acts as may be necessary to receive, on my behalf and at my request, the Credit Information from the Credit Rating Agencies.

Tôi xác nhận rằng, tất cả các quyền hạn được trao có thể được thực thi bởi một nhân viên hoặc người quản lý/đại diện/nhân viên của MONEYTAP và / hoặc đối tác của MONEYTAP, những người được ủy quyền hợp pháp bởi MONEYTAP và/hoặc các đối tác của MONEYTAP.

I hereby confirm that, all the powers hereby conferred may be exercised by an officer(s) or manager(s) / agent(s) / employee(s) of MONEYTAP and/ or MONEYTAP Associates who is (are) duly authorized by MONEYTAP and/ or the MONEYTAP Associates.

Tôi xác nhận rằng thông tin tín dụng có được từ các tổ chức xếp hạng tín dụng sẽ chỉ được duy trì và sử dụng theo cách được quy định trong Điều khoản & Điều kiện và Quy định bảo mật và Quyền riêng của MONEYTAP.

I further acknowledge that the Credit Information obtained from the Credit Rating Agencies shall be maintained and used only in the manner provided for in MONEYTAP’s Terms & Conditions and Privacy Policy.

Tôi xác nhận rằng MONEYTAP và/hoặc đối tác của MONEYTAP có thể sử dụng thông tin tín dụng của tôi để cung cấp dịch vụ của mình, thậm chí có thể bao gồm việc phổ biến thông tin tín dụng.

I acknowledge that MONEYTAP and/ or MONEYTAP Associates may use my Credit Information to provide its Services that may even include dissemination of the Credit Information.

Tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý, bồi thường và không được làm tổn hại đến MONEYTAP và các đối tác của MONEYTAP bằng mọi khiếu nại và/hoặc thiệt hại của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh từ/hoặc các bên liên quan đến: (a) bất kỳ thông tin sai lệch, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào về bất kỳ thông tin quan trọng trong đơn đăng ký; hoặc (b) tạo điều kiện truy cập, lấy bản sao hoặc cung cấp thông tin tín dụng dựa trên thỏa thuận chấp thuận này và sẽ không bao giờ để MONEYTAP hoặc các chi nhánh/đối tác của MONEYTAP và các cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại diện tương ứng của họ chịu trách nhiệm về vấn đề này.

I shall be solely liable, and indemnify and hold harmless MONEYTAP and MONEYTAP Associates for and against, any and all third party claims and/or damages of any kind, arising from or in connection with: (a) any misrepresentations, incorrect information or omission of any critical information in my application; or (b) facilitating access to, obtaining copies of or furnishing my Credit Information based on this consent form, and shall not at any time hold MONEYTAP or its affiliates/ MONEYTAP Associates and their respective officers, directors, employees or representatives liable in this respect.

Tôi cũng xác nhận rằng tôi chỉ chỉ định MONEYTAP hoặc đối tác của MONEYTAP làm đại diện ủy quyền hợp pháp của tôi để thu thập thông tin tín dụng của tôi và gửi mẫu đơn đăng ký của tôi cho các tổ chức tài chính phù hợp.

I hereby also confirm that I have only appointed MONEYTAP or the MONEYTAP Associates to be my authorized agent/representative for collection of my Credit Information and for submitting my application form(s) to appropriate financial agencies.

Tôi sẽ luôn hợp tác với MONEYTAP hoặc đối tác của MONEYTAP thực hiện và giao cho họ các phương tiện, tài liệu cần thiết và thực hiện các hành động khác theo yêu cầu của họ trên cơ sở của thỏa thuận này.

I shall at all times co-operate with MONEYTAP or the MONEYTAP Associates and execute and deliver to them such instruments and documents and take such other actions as may be required by them, from time to time, in connection with this consent form.

Tôi thừa nhận và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được đề cập ở trên.

I hereby acknowledge and accept the terms and conditions mentioned above.